Miljöpolicy

  • Vi inom Vasa Gummi verkar genom vårt miljöarbete för att förebygga förorening.
  • Vi beaktar miljöaspekter vid upphandling av produkter och tjänster.
  • Vi följer den tekniska utvecklingen och vidareutvecklar vårt arbete med återvinning.
  • Vi inom Vasa Gummi jobbar med fortlöpande kompetensutveckling av vår miljökunskap.
  • Vi följer tillämpliga lagar och föreskrifter inom miljöområdet.

Hantering av avfall